Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin -

Zasady użytkowania i rozliczania energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im.500-lecia Mikołaja Kopernika  w Mrągowie

                                                                                                             

Ujęte w regulaminie zasady zostały opracowane na podstawie § 78 Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 r. oraz Uchwały Nr 285/ 2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada  2015 r. w sprawie wprowadzenia  zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych  i dotyczą:

-          podłączenia do  sieci energetycznej i korzystania z energii elektrycznej

-          rozliczania zużycia energii

-          opłaty energetycznej

-          nadzoru i konserwacji sieci energetycznej

-          trybu przeprowadzania kontroli

-          modernizacji istniejącej siec energetycznej

-          czasowego wyłączenia energii elektrycznej

    

      Podłączenie do sieci energetycznej i korzystanie z energii

      elektrycznej w ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie

 1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą  Zarządu ROD, którego dokonuje osoba upoważniona – elektryk ogrodowy.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd ROD działkowiec wnosi jednorazową opłatę za podłączenie, ustalaną na dany rok  przez Zarząd ROD . Różnica między kwotą wpłaconą przez działkowca a faktycznym kosztem podłączenia zasila lub obciąża fundusz rozwoju ogrodu.
 3. Prace ziemne związane z doprowadzeniem energii do altany wykonuje działkowiec pod  nadzorem elektryka ogrodowego.

           

 1. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej może być uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD
 2. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem i akceptacją podłączenia przez elektryka ogrodowego i sporządzeniem umowy na dostawę energii, w której Dostawcą  będzie Zarząd ROD, a Odbiorcą  działkowiec.
 3. Energia elektryczna na działce  może być wykorzystana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce Zarząd wprowadza umowę regulującą stosunki w tym zakresie - zał Nr 1
 4. wykorzystanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 6, a zwłaszcza do celów zarobkowych, przekazywanie energii na sąsiednie działki poprzez budowę stałych elementów sieci stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD.
 5. Nielegalny pobór energii elektrycznej jest rażącym  naruszeniem prawa związkowego, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD i zgodnie z § 85 ust.1 pkt.1 statutu PZD stanowi przesłankę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki w ROD

Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

a} podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika

b} ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na

    wskazanie ilości zużycia energii.

c}pobieranie energii z sąsiedniej działki przy pomocy zainstalowanych nielegalnie stałych elementów obwodu elektrycznego ( wkopany  między działkami  kabel ziemny, dodatkowy podlicznik  itp.)

                                                  

Rozliczanie zużycia energii.

 

 1. Rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca  następuje wg. średniej ceny kWh stosowanej przez dostawcę zewnętrznego energii elektrycznej.
 2. Opłaty wnoszone przez działkowców  z tytułu korzystania z energii  elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników raz w roku.
 3. Odczytu  liczników i poboru należności za zużytą energię i opłaty energetycznej dokonują upoważnieni przez Zarząd ROD członkowie Zarządu.
 4.  Co najmniej 7 siedem dni przed planowanym odczytem  w gablotach ogrodu wywieszone będą informacje o terminie dokonywania odczytów .
 5. Odczytane pomiary zużycia wpisywane są do księgi zużycia energii przez poszczególnych działkowców.
 6. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużycia energii albo opłaty energetycznej może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do zablokowania dostaw  1 (jeden) miesiąc liczonych od dnia następnego po zakończeniu daty wnoszenia opłat tj 31 lipca każdego roku.
 7. Odblokowanie dostaw energii po uregulowaniu opłat przez działkowca nastąpi w ciągu  7 dni  licząc od daty uregulowania opłat.

Opłata energetyczna

 

 1. Wprowadza się  pojęcie opłaty energetycznej.
 2.  Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie uchwaloną przez Walne Zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
 3. Opłata energetyczna przeznaczona jest w szczególności na pokrycie : strat powstających w czasie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawionym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią
 4. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku, o którym mowa w pkt.2.

   

 1. Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z zeszłego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na inne cele  niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową
 2. Opłatę energetyczną  wpłacają  działkowcy użytkujący energię elektryczną razem z roczną składką członkowską i opłatą na rzecz ogrodu w terminie do 30 czerwca danego roku.

Nadzór  i  konserwacja sieci energetycznej

 

 1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu ROD., który w tym zakresie wspóldziała z osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji sieci zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących  przepisach.. W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę  z poza członków  ROD. Kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje powinny być złożone do Zarządu ROD.
 1. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe pokrywane są z ogólnej opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
 2. Do zadań elektryka  należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
 3.  Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:

a} zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej.

b}współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

c} nadzór nad pracą elektryka,

d} rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej.

 1. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powołany doraźnie z grona członków Zarządu ROD,

 Tryb przeprowadzania kontroli

 

 1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na indywidualnej działce.
 1. Kontrola przeprowadzana jest przez komisję energetyczną przy udziale elektryka ogrodowego i użytkownika działki,
 2. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan licznika.
 3. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji, elektryka i użytkownika działki. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD,
 4. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt 4

należy zaznaczyć w protokóle z podaniem przyczyny,

 1. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zastosowania kar statutowych albo zablokowania dostaw energii,
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej przedkładany jest Zarządowi ROD.

Modernizacja istniejącej sieci energetycznej

 

 1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników zgodnie z obowiązującymi normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD powinien dążyć do wymiany sieci ogólnoogrodowej
 1. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altanką w miejscu dostępnym dla osób  zajmujących się nadzorem nad siecią,  instalacja każdego  użytkownika winna być wyposażona w wyłącznik różnicowo – prądowy.
 2. Nowotworzona sieć ogólnoogrodowa powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przpisami w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa
 3. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z  poszczególnymi działkowcami powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólnoogrodową. Zerwanie plomby na liczniku może stanowić przesłankę zastosowania do winnego działkowca kar przewidzianych w §23 i  § 36 statutu PZD.

Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD

 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale walnego zebrania członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej W ROD w okresie jesienno – zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.    

                                                                                                       Zarząd ROD

 

 

Energia elektryczna w ROD (plik do pobrania)

 Word doc ikon