Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie.

 

      Mrągowo – miasto na Mazurach, które w granicach państwa polskiego znalazło się dopiero po II-giej wojnie światowej  i w 1945 roku liczyło ok. 3 tys. mieszkańców. Wskutek napływu Repatriantów z Kresów Wschodnich, Polaków z Kurpiowszczyzny i Centralnej Polski miasto dość intensywnie się rozwijało, powstawały nowe osiedla, ulice,  nowe zakłady pracy. W 1968 roku  Mrągowo liczyło już ok. 15 tys mieszkańców, funkcjonowało  sporo  nowych zakładów pracy. Wtedy to  wśród mieszkańców zrodziła się inicjatywa powołania  wspólnego miejskiego ogrodu. 18 września 1968 roku w urzędzie - zwanym wówczas Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - zebrali się kandydaci na działkowców. W zebraniu uczestniczył też Pan Luchciński - kierownik Biura Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych Wojewódzkiego Zarządu w Olsztynie oraz Pani Henryka Kakowska – Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mrągowie.. W tym właśnie dniu i w tym miejscu został powołany tymczasowy Zarząd  pierwszego w mieście Pracowniczego Ogrodu Działkowego Miejskiego w Mrągowie.

 

image001

Pan Walerian Sawicz – twórca i organizator pierwszego w Mrągowie Pracowniczego Ogrodu Działkowego

 

Trzon powołanego Zarządu stanowili: Pan Walerian Sawicz – został on Przewodniczącym Zarządu  Pracowniczych Ogrodów Działkowych – był  faktycznym twórcą  i organizatorem  pierwszego w mieście ogrodu pracowniczego, to on kierował pracami organizacyjnymi, zabiegał o teren, zakładał dokumentację, przekazywał wytyczne do projektów technicznych do realizacji coraz to nowych inwestycji w Ogrodzie i naprawdę dbał o ten Ogród – niektórzy pierwsi użytkownicy działek mówią o nim, iż można go było spotkać na terenie Ogrodu zawsze - i w dzień, i w nocy – chociaż w tym czasie również pracował zawodowo.

 image002

 

Dziewiczy teren pod Ogrody Działkowe w Mrągowie

 

 Pan Walerian Sawicz budował  i organizował nasz pierwszy Ogród działkowy z wielką pasją, niestety w 2009 r. wskutek ciężkiej choroby odszedł na „ niebiańskie ogrody” W skład tego tymczasowego Zarządu POD weszli również panowie: Aleksander Kubeł, Kazimierz Rabuczewski  , Jan Dzionek – potem długoletni Prezes Zarządu ROD, Romuald Łuksza –aktywny do dziś działkowiec, Stefan Ostrówka - nadal członek PZD i użytkownik działki w naszym ogrodzie,  Czesław Góralczyk , panie - Maria  Bajkowska i Krystyna Ciołkowska. Pierwszym gospodarzem Ogrodu został Pan Czesław Bajkowski, to On kierował pierwszymi inwestycjami, takimi  jak grodzenie działek, wykonywanie wykopów pod rurociągi wodociągowe itd.  Na pierwszym organizacyjnym zebraniu powołano także pierwszą Komisję Rewizyjną i Rozjemczą naszego Ogrodu. Przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej został Pan Władysław Weber,  zastępcą  został Pan Witold Mackiewicz, Pani Lizoletta Szyk została Sekretarzem Komisji , a panowie Tadeusz Wasilewski i Henryk Kniahnicki jej członkami. W pierwszej Komisji Rozjemczej jej przewodniczącym został Pan Antoni Dziamałek, pan Leonard Rutkowski został zastępcą, pani Janina Łada sekretarzem, a panie Cecylia Prosał i Teresa Wilińska jej członkiniami. Wiele z tych osób niema już wśród nas, odeszli na „niebiańskie działki”. Teren, jaki ówczesne władze miejskie wydzieliły na utworzenie  miejskiego Ogrodu wynosił  119 808 m2  .Ukształtowanie terenu było charakterystyczne dla mazurskiego krajobrazu, pełne nierówności i pagórków. Był  odłogiem, wcześniej nie uprawianym, zatem  wymagał dużych  nakładów na wykonanie różnych prac adaptacyjnych takich jak: niwelacje terenu, roboty pomiarowe działek, grodzenie ,itp.

image003 

Teren podzielony na działki, rozpoczęto budowę pierwszej altanki

 

Na początku 1969 roku wykonana została dokumentacja  Ogrodu na podstawie której  już w kwietniu 64 działki objęli pierwsi działkowcy. Do końca roku w sumie zagospodarowano 102 działki spośród planowanych 216 .Większość prac wykonanych zostało przez działkowców w czynie społecznym. Wartość tych prac wyceniono na sumę 224.063 zł. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznało Ogrodowi dotację w wysokości 129.663 zł na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego.

image004

   Działkowcy przy grodzeniu Ogrodu

 

 Rok 1970,  to dalsze prace nad zagospodarowaniem terenu, zakupiono 100 ton wapna na odkwaszanie gleby, grodzono kolejne części Ogrodu, przebudowano bramę główną, rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy hydroforni, studni głębinowej oraz budowy linii energetycznej zasilającej hydrofornię. Jak i w poprzednim roku większość prac wykonana została przez działkowców – wartość ich wyceniono na sumę 341.302 zł. Dotacja PMRN wyniosła 50.725 . Za tą kwotę wykonana została dokumentacja hydroforni , studni głębinowej i linii energetycznej.

Rok 1971 był rokiem wielu sukcesów  mrągowskich działkowców, w styczniu tego roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, wybrano nowy zarząd, komisje rewizyjną i rozjemczą  o składach znacznie poszerzonych, jednak większość składów  tych organów stanowili założyciele Ogrodu, wykonano dokumentację  zasilania działek w wodę, wykonano odwiert studni głębinowej na głębokość 56 mb o wydajności 64 m3/ godz., rozprowadzono rury, a po wybudowaniu hydroforni  wszystkie działki uzyskały dostęp do wody.

image005

Wykopy pod rurociąg ogrodowy

 

image006

Wystająca rura od wykonanego odwiertu – teraz stoi tam hydrofornia

 

 „Gazeta Olsztyńska” w artykule „Woda na każdej działce” donosiła m.in.: ”Mrągowscy działkowicze oraz brygady PPRB i  PPRIMBRol  w tym mieście zameldowały o przedterminowym zakończeniu robót doprowadzających wodę na cały teren ogródków. Wartość przedsięwzięcia przekroczyła 500 tys. zł, z czego 150 tys. zł. przypada na robociznę zrealizowaną przez samych działkowców. Wykonywali oni przede wszystkim niezbędne prace ziemne…” Inny komunikat prasowy podaje, że na koniec 1970 roku na odłogach zagospodarowanych jest już 190 działek, a 27 działek czeka na nowych użytkowników, na 70 działkach wybudowano już altanki. Kolejny komunikat prasowy podaje: „…. Najmłodszy ogród w olsztyńskim, mianowicie w Mrągowie stał się przodującym ogrodem nie tylko w województwie, ale i na szczeblu krajowym”. Dalej prasa lokalna donosi: „Dwunastohektarowy teren za torami działkowcy zamienili w prawdziwą oazę piękna i wypoczynku.”

Ówcześni działkowcy nie tylko zasłużyli na wyróżnienie wykonując wiele prac społecznych na potrzeby działek pracowniczych ale byli również bardzo aktywni w ochronie przyrody. Na działkach zorganizowano Koło Ochrony Przyrody. Jego członkowie propagowali wśród użytkowników działek potrzebę budowy domków lęgowych dla ptaków, czuwano nad terminami oprysków drzew, by zapobiec zatruwaniu pszczół, z inicjatywy koła LOP rozpoczęto budowę zieleńca przy hydroforni, zasadzono wokół działek drzewka jarzębiny i topoli., zorganizowano wyjazd do ogrodów starszych m.in. do Giżycka, by tam na miejscu obejrzeć ogrody i wymienić doświadczenia z działkowcami innych ogrodów itp. Nasz Ogród gościł też działkowców nie tylko z ogrodów krajowych, ale także z zagranicy. Odwiedzali nas ogród goście z byłego NRD i Czechosłowacji.

 W 1973 roku przystąpiono do realizacji nowej inwestycji, do budowy „Domu Działkowca”.

image007

Powstaje Dom Działkowca

 

 Po trzech latach wysiłku głównie działkowców       12 czerwca 1976 roku nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Otwarcie  Domu Działkowca było wielkim wydarzeniem w naszym mieście. Otwarcia dokonał ówczesny Naczelnik Miasta inż. Antoni Chudy wraz z Przewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu  Pracowniczych Ogrodów Działkowych Panem Władysławem Poryckim. Wielu działaczy z tej okazji zostało wyróżnionych odznakami „Zasłużonego Działkowca”. Nowy „Dom Działkowca” otrzymał wówczas spore wsparcie finansowe i materialne. Wojewódzki Zarząd POD w Olsztynie przydzielił Ogrodowi 140 krzeseł, 40 stolików, zestaw huśtawek i dotację pieniężną na łączną wartość 86 tys. złotych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wsparło ogród kwotą 50 tys. złotych, PKS przekazał 15 tys. złotych, Zakłady Sprzętu Mechanicznego przekazały 10 tys. zł, PBRol -7,5 tys., Fermstal – 5 tys i POM 3 tys. złotych. Pieniądze te przeznaczono na wyposażenie i dalszą modernizację ogrodu. Dom Działkowca służył i nadal służy nie tylko działkowcom i ich rodzinom, służy on wszystkim mieszkańcom jako miejsce, gdzie można zorganizować większe spotkania rodzinne z okazji wesel, urodzin, imienin, komunii. Tu organizowane są spotkania seniorów, kombatantów, tu organizowane były występy młodzieżowych zespołów muzycznych, zabawy dla dzieci i dorosłych, tu organizowano szkolenia i zebrania działkowców. W następnych latach w Ogrodzie przybywało coraz więcej nowości, Ogród z każdym rokiem piękniał, pojawiały się nowe  rozwiązania architektoniczne min.: rabaty kwiatowe,  baseniki, fontanny, kaskady, budowano altanki, jedna z nich w konkursie na najlepszą  altankę na szczeblu krajowym  zdobyła II nagrodę. Również w konkursie fotograficznym p n: „ Na działce” nasi działkowcy  byli  wyróżniani.

We wrześniu 1979 roku w kronice ogrodu zapisano :”Gościliśmy przedstawicieli Federacji Działkowców z Francji, Krajowej Rady POD       i Zarządu Wojewódzkiego POD. Jeden z delegatów wpisując do kroniki napisał słowa uznania dla Ogrodu i humorystycznie zakończył   zdaniem „ przepraszamy za najazd”

W 1983 roku Ogród uroczyście obchodził 15 – lecie swego istnienia. Podsumowując miniony okres można  postawić śmiało tezę, że w stosunkach społecznych w gronie ówczesnych działkowców dominowały: wspólne działanie, ciągła współpraca, chęć współzawodniczenia, dlatego ten okres zaliczyć należy do okresu pełnego sukcesów naszych działkowców, w tym to bowiem czasie wykonano – w większości społecznie – najwięcej prac m. In.: zniwelowano teren, ogrodzono go, postawiono dwie bramy, doprowadzono prąd, wybudowano hydrofornię i rozprowadzono wodę do wszystkich działek, wybudowano Dom Działkowca. W 1974 roku w konkursie wojewódzkim na 83 ogrody nasz ogród zdobył  I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie ogólnokrajowym.

Po 1983 roku  funkcję Prezesa ogrodu sprawowało kilku działkowców m.in. Stanisław Papiernik 1984 -1986, Tadeusz Malinowski 1986 - 1988 , Zdzisław Koterwa1988 , Stefan Krysiak, Czesław Piaskowski 1992- 1997 i Jan Dzionek – od 1997 roku do 2006 r.

W dalszych latach na działkach naszego Ogrodu pojawiało się coraz więcej nowych budowli w postaci małych  szklarenek, tuneli foliowych, nasadzenia były coraz okazalsze, zaczęły znikać „fermy hodowlane” świń , nutrii, kur itp.  Wygląd działek zmieniał się, stawały się one bardziej estetyczne i lepiej zagospodarowane. Rok 1996, to rok w którym nasz Ogród zajął w województwie najwyższą lokatę w konkursie o najlepszy ogród pracowniczy. Puchar przechodni tego konkursu trafił do rąk działkowców naszego Ogrodu. Taka wysoka lokata obligowała ogród do zorganizowania wojewódzkich uroczystości z okazji „Dni działkowca”.

Pod koniec lat 90-tych przystąpiono do elektryfikacji działek. Chętni działkowcy ponosząc koszty zakupu materiałów instalacyjnych i wykonując w czynie społecznym wykopy zelektryfikowali swoje działki. Obecnie jest zelektryfikowanych ponad 142 działki.                              Początek lat nowego  stulecia i tysiąclecia czyli okresu po 2000 roku, niestety to lata pewnego zastoju w rozwoju Ogrodu, infrastruktura Ogrodu uległa zestarzeniu się, w stosunkach między ludźmi, szczególnie ze sfery zarządzającej ogrodem zaczęły się pojawiać pewne konflikty, wzajemne oskarżenia i niesnaski. W kolejnych w - 2006 r. - wyborach władz ogrodowych wybrano nowe osoby np.; prezesem został nowo przyjęty do grona użytkowników działek Pan Wiesław Rówczyński. Po  dwóch latach , czyli w połowie kadencji Prezes Rówczyński zrezygnował z funkcji prezesa, a także z członka Zarządu ROD i wreszcie z działki. Obowiązki sprawowania funkcji prezesa spadły na wiceprezesa Mieczysława Bezlapowicza.

 

image008

 

Mieczysław Bezlapowicz  Prezes ROD od 2008 r.

 

W 2008 roku nasz Rodzinny Ogród Działkowy im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie obchodził 40-lecie swego istnienia. Dnia              6 września  o godzinie 900  działkowcy zebrali się w parafialnym kościele p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego by uczestniczyć w dziękczynnej Mszy Świętej. Celebrujący nabożeństwo Ks. Marek Wyszyński w swojej homilii mówił o  korzyściach -szczególnie duchowych -  obcowania z naturą, uprawiania działek i dzielenia się pozyskanymi dobrami  z bliźnimi. Następnie działkowcy zebrali się  w Domu Działkowca. Na uroczystość jubileuszową ogrodu przybyli goście:  Zarząd Okręgowy PZD reprezentował  Pan Andrzej  Biedrzycki, władze miasta reprezentował pan Zbigniew Lubowidzki – przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, byli  również radni miejscy, przedstawiciele innych ogrodów z Miasta Mrągowa , dyrekcja , nauczyciele i młodzież sąsiadującego  z naszym ogrodem  Zespołu Szkół Nr  4 im. Gen. Grota Roweckiego w Mrągowie.

image009

Działkowcy zebrani na uroczystości z okazji 40-lecia Ogrodu

 

Na wstępie uczczono pamięć nieżyjących już działkowców, którzy 40 lat temu organizowali i budowali nasz Ogród. W wystąpieniu swym p.o. prezesa Zarządu naszego ROD - autor  niniejszego wspomnienia -przypomniał dzieje tworzenia ogrodu oraz ludzi, którzy ten Ogród organizowali i wspierali. Następnie przemawiali goście. W imieniu Prezesa OZ PZD przedstawiciel  władz okręgowych PZD wręczył na ręce  Prezesa okolicznościowy puchar.

image010

   Prezes Mieczysław Bezlapowicz, Sekretarz  Barbara Bziukiewicz z pucharem, długoletni Skarbnik ROD Bronisław Śliwicki

 

Również  reprezentujący władze miejskie  jej  Przewodniczący po złożonych życzeniach wręczył okolicznościowe pismo od Pani Burmistrz Miasta oraz pamiątkowy medal 660-lecia Mrągowa. Następnie udekorowano najbardziej zasłużonych działkowców odznakami związkowymi oraz dyplomami uznania. Najwyższą odznaką „ Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” uhonorowano długoletniego prezesa naszego Ogrodu pana Jana Dzionka. Złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony Działkowiec” wyróżniono 23 działkowców.  Dla 10 działkowców za szczególną aktywność w pracach społecznych na rzecz naszego Ogrodu wręczono dyplomy uznania , listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce związanej z użytkowaniem działki.

image011

Wręczanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów najaktywniejszym działkowcom

 

Bardzo wiele informacji o początkach naszego Ogrodu przedstawił wieloletni skarbnik Ogrodu pan Bronisław Śliwicki. Jego zaangażowanie w sprawy naszego ROD było wybitne. Z jego inicjatywy organizowane były pokazy dotyczące pielęgnacji roślin w ogrodzie, wystawy plonów, sam był autorem i wykonawcą wielu dekoracji, które wykonywał               z kwiatów i roślin  wyhodowanych w ogrodzie. Bezinteresownie służył pomocą innym działkowcom. Do niego zwracali się i nadal zwracają się działkowcy z różnymi  problemami i rzeczywiście  im pomaga. Z powodu podeszłego wieku zrezygnował  już  z wykonywania czynności księgowania, ale z jego pomocy w bardzo dużym stopniu korzysta nowa księgowa Ogrodu.

image012

Podziękowanie za długoletnią pracę w Zarządzie ROD  Skarbnikowi Panu Bronisławowi Śliwickiemu składa Prezes ROD

 

 

 Po części oficjalnej uroczystość  40 –lecia naszego ROD uświetniła młodzież z Zespołu  Szkół Nr 4, występując z teatrzykiem proekologicznym, utworami muzycznymi, piosenkami i tańcami.

image013

Zespół mandolinistów z Zespołu Szkół Nr 4 uświetnił uroczystośc jubileuszu Ogrodu

 

  Wieczorem nasze święto zakończyło się zabawą taneczną działkowców i sympatyków działek.

W 2010 roku zgodnie z wymogami statutu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze na którym wybrano władze ogrodu na kolejną kadencję . Ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie: Mieczysław Bezlapowicz – prezes Zarządu, Kazimierz Ciołek – wiceprezes, Jędrzej Chraplewski - skarbnik, Edward Ostapiuk – członek Zarządu, Alojzy Bałdyga – członek Zarządu, Jerzy Kania – członek Zarządu i Tadeusz Adamczyk – członek Zarządu i jednocześnie Gospodarz Ogrodu. Nowy Zarząd wziął się za modernizację infrastruktury  Ogrodu. Całkowicie zostało wymienione  ogrodzenie zewnętrzne,  Wymienione zostały dwie bramy wjazdowe , odnowiono wnętrze Domu Działkowca oraz wymieniono  okna domu i wymieniono blacharkę. Całkowitemu remontowi poddano hydrofornię, odnowiono zbiorniki wodne , wymienione zostały zawory bezpieczeństwa, wymieniono blacharkę oraz odmalowano budynek zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Wymienione zostały wszystkie skrzynki rozdzielcze w sieci energetycznej ogrodu, podliczniki z altanek zostały przeniesione do nowych skrzynek, w 2014 roku wyremontowano instalację odgromową na budynku Domu Działkowca oraz zostały zainstalowane punkty oświetlenia  zewnętrznego  przy dwóch bramach wjazdowych oraz dwóch furtkach wejściowych na teren ogrodu i  jeden punkt oświetleniowy przy kontenerach na śmieci, ustawionych obok hydroforni i W 2013 roku  Sejm RP uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych  Ustawa ta umożliwia wyodrębnienie się ogrodów z kurateli Polskiego Związku Działkowego. W naszym ROD takie zebranie secesyjne odbyło się 2 sierpnia 2014 roku, jednak do wyodrębnienia się ze struktur PZD nie doszło Na  152 działkowców obecnych na zebraniu za wyodrębnieniem  naszego ogrodu głosowało 54 działkowców, przeciw wyodrębnieniu głosowało 89 działkowców, a 9 się wstrzymało. Nasz ROD pozostał w strukturach PZD. Rok 2015 kończy przedłużoną kadencję organów PZD wybranych w 2010 roku. 18 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego rodzinnego ogrodu działkowego, które podsumowało miniony rok i minioną przedłużoną kadencję 2010 – 2015.

 

image014

 

Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w 2015 r.

 

Ustępujący prezes podziękował tym wszystkim działkowcom, którzy angażowali się w działalność społeczną na rzecz Ogrodu wręczając im dyplom i upominek w postaci małego sekatora. Uhonorowani dyplomem i upominkiem zostali następujący działkowcy: Irena Siemionowska, Zdzisław Koterwa, Tadeusz Adamczyk, Kazimierz Ciołek, Marian Buło, Tadeusz Malinowski, Jadwiga Suchecka, Eugeniusz Kur, Kazimierz Zyśk, Alojzy Bałdyga, Edward Ostapiuk, Piotr Milewski, Jan Florek, Jędrzej Chraplewki, Jan Tański, Stanisław Nicewicz, Waldemar Lędzion, Krzysztof Jarka, Jerzy Kania,  Władysław Pliszka, Elżbieta Grucz i Franciszek Tydelski

 

image015

 

Działkowcy uczestniczący w zebraniu

 

Po podsumowaniu minionego roku i minionej kadencji wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową kadencję.

 

image016

 

Nowy -  stary prezes wybrany na nową kadencję 2015- 2019

 

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco; Mieczysław Bezlapowicz – prezes Zarządu ROD, Dariusz Papiernik- I-wszy wiceprezes, Kazimierz Ciołek – wiceprezes, Jędrzej Chraplewski – skarbnik ROD, Andrzej Melzacki  sekretarz ROD, Jerzy Kania – członek Zarządu ROD, Tadeusz Adamczyk – członek Zarządu ROD i jednocześnie Gospodarz Ogrodu. 

Komisja Rewizyjna będzie w nowej kadencji pracować w składzie:

Tadeusz Malinowski – przewodniczący Komisji, Eugeniusz Kulmaczewski – zastępca przewodniczącego i Zdzisław Koterwa – członek Komisji.

Nowy Statut PZD nie przewiduje funkcjonowania komisji rozjemczych, dlatego  podziękowano dotychczasowym członkom komisji rozjemczej i nie dokonywano wyboru do tego organu nowych osób.

 

image017

 

Bardzo ważna postać w ROD – księgowa Ogrodu Jadwiga Suchecka

 

image018

 

Działkowcy w trakcie obrad walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego

 

Rok 2016 – mija pierwszy rok nowej kadencji ( 2015 -2019) Zarządu ROD, pierwszy jej sezon okazał się bardzo suchy. Pompa ledwie nadążała dostarczać wodę na działki. Pomiar wody w studni głębinowej dokonany przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie wskazał prawie siedmiometrowy spadek poziomu wody w studni głębinowej.

16 kwietnia 2016 roku, odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym podsumowano miniony rok i przyjęto nowe zadania na najbliższy rok.

 

image019

Walne zebranie sprawozdawcze 2016 r

 

Główne dokonania inwestycyjne minionego roku to pierwsze zrealizowane zadania planu na kadencję dotyczące domu działkowca, a mianowicie wymiana sześciu okien, remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pomocniczych, adaptacja dwóch pomieszczeń na biuro zarządu i pokój narad. Prezes ROD Mieczysław Bezlapowicz podziękował działkowcom, którzy angażują się w sprawy ogólno ogrodowe, szczególnie członkom zarządu i komisji rewizyjnej. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uhonorował kilku działkowców odznakami „Zasłużonego działkowca” i tak srebrną odznaką : Zdzisława Koterwę, Jędrzeja Chraplewskiego, Eugeniusza Kulmaczewskiego i Władysława Pliszkę, brązową odznaką : Irenę Siemionowską, Jacka Papiernika, Tadeusza Adamczyka i Andrzeja Melzackiego

Dyplomy uznania wraz z drobnymi upominkami otrzymali: Jadwiga Suchecka, Krzysztof Jarka i Mateusz Brzozowski.

 

Chociaż angażowanie się obecnych działkowców w sprawy ogółu jest mniejsze niż było to na początku funkcjonowania Ogrodu, Zarząd naszego ROD ma wolę podołać piętrzącym się problemom i utrzymać Ogród w dobrym stanie. Obecnie nasz Ogród ma zagospodarowanych 231 działek, działki są estetyczne, ich użytkownicy dbają o ich stan. Wokół terenu naszych działek powstały trzy duże osiedla mieszkaniowe i wielu ich mieszkańców marzy by zdobyć działkę w naszym Ogrodzie. Nasz Ogród zaistniał w strukturze miasta Mrągowa jako pierwszy i był inspiracją do powstania kolejnych 4 ogrodów na terenie naszego miasta.

 

 

                                                                       Prezes ROD                  

                                                   Im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie

                                                           Mieczysław Bezlapowicz