Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo !

Zarząd naszego Ogrodu postanowił uczcić jubileusz 50-lecia istnienia Ogrodu, ponieważ Jubileusze pozwalają nam choć przez chwilę myślami wrócić do momentu, w którym coś się zaczęło. Chcemy w ten sposób przypomnieć zdarzenia i ludzi sprzed 50 lat, dzięki którym ten Ogród powstał. Na wstępie naszego spotkania serdecznie chciałbym powitać gości . I Tak witam:

 1. Panią Otolię Siemieniec - Burmistrz naszego miasta
 2. Pana Tomasza Witkowicza – Wiceburmistrza Mrągowa
 3. Pana Tadeusza Orzoła – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie
 4. Pana Grzegorza Romana – z OZ PZD
 5. Panią Piątek – z OZ PZD
 6. Pana Mieczysława Orzoła – Prezesa ROD „Stokrotka” w Mrągowie

Witam wszystkich działkowców i ich rodziny, którzy przybyli na naszą skromną uroczystość.

Na początku chciałbym wspomnieć tych działaczy i tych działkowców , których wśród nas już nie ma, a którzy mieli znaczący wpływ na powstanie i rozwój naszego Ogrodu. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy byli użytkownikami naszych działek, ale przy tak wielkim święcie pragnę wspomnieć choćby kilku, czy kilkunastu. Znaczące miejsce wśród zapamiętanych osób budujących ten Ogród na pewno miał Ś.P. Walerian Sawicz – pierwszy Prezes Ogrodu, inni prezesi, którzy odeszli do wieczności, to Stanisław Papiernik, Jan Dzionek, Stefan Krysiak ? Na pewno znaczący wkład w rozwój naszych działek mieli działkowcy, którzy obecnie są na niebiańskich ogrodach jak śp. Kazimierz Rabuczewski, Czesław Bajkowski, Władysław Weber, Witold Mackiewicz. płk Tadeusz Hajdukiewicz, Tadeusz Wasilewski, Henryk Kniahnicki, Stefan Ostrówka, Józef Witkowski, Antoni Dziamałek, Leonard Rutkowski, Piotr Rodzewicz, Jerzy Makowiecki, Aleksander Cyglicki, Hieronim Piątkowski, Michał Ostrówka, Danuta Melzacka, Herbert Malajkat, Teodor Poklikajew, Ryszard Zając, Kazimierz Wieczorek, Stanisław Domian, Czesław Daszkiewicz, Stanisław Chodkiewicz, Anna Majewska, Marian Dłuski, Tadeusz Borowski, Stanisław Niedźwiedzki, Stanisław Kaczmarczyk. Kazimierz Bagiński. I jak powiedziałem, że nie sposób wszystkich wymienić z nazwiska i imienia. Każdego roku odchodzą na „niebiańskie ogrody” nasi działkowcy. Tak więc, aby oddać hołd tym, którzy już odeszli z naszego ogrodu, powstańmy i uczcijmy ich pamięć minutą ciszy .

Szanowni państwo !

Fakt powołania Pracowniczego Ogrodu Działkowego Miejskiego w Mrągowie nastąpił 18 września 1968 roku. W urzędzie, dawniej zwanym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zebrało się grono mieszkańców Mrągowa, aby założyć Pracowniczy Ogród Działkowy Miejski. W zebraniu uczestniczył też Pan Antoni Luchciński - kierownik Biura Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych Wojewódzkiego Zarządu w Olsztynie oraz Pani Henryka Kakowska – Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mrągowie. W tym właśnie dniu i w tym miejscu został powołany Pracowniczy Ogród Działkowy Miejski w Mrągowie a także został powołany tymczasowy Zarząd Tego Ogrodu.

Inicjatorem założenia Miejskiego Ogrodu Działkowego był Pan Walerian Sawicz , to on kierował pracami organizacyjnymi, zabiegał o teren, zakładał dokumentację, przekazywał wytyczne do projektów technicznych do realizacji coraz to nowych inwestycji w Ogrodzie i naprawdę dbał o ten Ogród – niektórzy pierwsi użytkownicy działek mówią o nim, iż można go było spotkać na terenie Ogrodu zawsze - i w dzień, i w nocy – chociaż w tym czasie również pracował zawodowo.

Do tymczasowego Zarządu Ogrodu weszli:

 • Pan Walerian Sawicz – został on przewodniczącym Zarządu POD
 • Pan Aleksander Kubeł – został I zastępcą przewodniczącego
 • Pan Kazimierz Rabuczewki – został II z-cą
 • Pan Jan Dzionek - został III zastępcą
 • Pani Maria Bajkowska została sekretarzem Zarządu,
 • Pani Krystyna Ciołkowska została księgową ogrodu
 •  Pana Czesława Bajkowskiego powołano na Gospodarza działek,
 • Panowie Romuald Łuksza, Stefan Ostrówka i Czesław Góralczyk zostali członkami Zarządu.

Na pierwszym organizacyjnym zebraniu powołano także pierwszą Komisję Rewizyjną i Rozjemczą naszego Ogrodu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Władysław Weber, zastępcą został Pan Witold Mackiewicz, Pani Lizoletta Szyk została Sekretarzem Komisji , a panowie Tadeusz Wasilewski i Henryk Kniahnicki jej członkami. W pierwszej Komisji Rozjemczej jej przewodniczącym został Pan Antoni Dziamałek, pan Leonard Rutkowski został zastępcą, pani Janina Łada sekretarzem, a panie Cecylia Prosał i Teresa Wilińska jej członkiniami.

Po powołaniu pierwszego tymczasowego Zarządu intensywnie przystąpiono do prac związanych z zakładaniem Ogrodu. Zlecono wykonanie dokumentacji Ogrodu, na podstawie której dokonano niwelacji terenu, ogrodzono ogród i wyznaczono granice działek. 26 kwietnia 1969 roku przydzielono działkowcom pierwsze 64 działki. Do końca 1969 roku zagospodarowano 102 działki spośród 216 projektowanych. Pierwsze lata funkcjonowania Ogrodu to intensywne prace nad zagospodarowaniem terenu, np.: zakupiono 100 ton wapna na odkwaszanie gleby, rozpoczęto prace projektowe dotyczące wiercenia studni głębinowej, budowy hydroforni i linii energetycznej do zasilania hydroforni. Ogród otrzymał wówczas dotację z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w wysokości 50.750 zł, która pokryła koszt wykonania dokumentacji studni głębinowej, hydroforni i linii energetycznej zasilającą hydrofornię. Większość prac takich jak : wykopy pod rury wodociągowe, pod kable, przy budowie ogrodzenia, bram wjazdowych wykonywali działkowcy, jednocześnie zagospodarowując swoje działki, budując tam pierwsze altanki, sadząc drzewka, krzewy, kwiaty itp.

Już w 1970 roku nasz Ogród znalazł się w pierwszej dziesiątce ( spośród 60 ogrodów) najlepiej zorganizowanych w województwie. W 1972 roku nasz Ogród zajął I miejsce we współzawodnictwie wojewódzkim dla ogrodów nowo zorganizowanych.

21 stycznia 1971 roku odbyło się I Walne Zebranie użytkowników działek, na którym powołano nowy Zarząd, nową Komisję Rewizyjną i Rozjemczą o składach znacznie poszerzonych. Jednak trzon nowych organów Ogrodu stanowili założyciele Ogrodu, członkowie tymczasowych organów powołanych w dniu założenia Ogrodu. Na tym zebraniu podjęto ważne decyzje inwestycyjne, a mianowicie dotyczące budowy studni, hydroforni, rozprowadzenia sieci wodociągowej, ogrodzenia alei spacerowych itp. Już w kwietniu 1971 roku został wykonany odwiert studni na głębokość 61 m o wydajności 63 m3/h, i jeszcze w tym roku rozprowadzono sieć wodociągową, wybudowano hydrofornię i woda popłynęła do wszystkich działek. Proces budowania infrastruktury Ogrodu często opisywała Gazeta Olsztyńska np.; pisano w artykule „Woda na każdej działce” cytuję „Mrągowscy działkowicze oraz brygady PPRIMBR-U w tym mieście zameldowały o przedterminowym zakończeniu robót doprowadzających wodę na cały teren ogródków Wartość przedsięwzięcia przekroczyła 500 tys. zł, z czego 150 tys. zł. przypada na robociznę zrealizowaną przez samych działkowców. Wykonywali oni przede wszystkim niezbędne prace ziemne…” Inny komunikat prasowy podaje, że na koniec 1971 roku na odłogach zagospodarowanych jest już 190 działek, a 27 działek czeka na nowych użytkowników, na 70 działkach wybudowano już altanki. Kolejny komunikat prasowy podaje: „…. Najmłodszy ogród w olsztyńskim, mianowicie w Mrągowie stał się przodującym ogrodem nie tylko w województwie, ale i na szczeblu krajowym”. Dalej prasa lokalna donosi: „Dwunastohektarowy teren za torami działkowcy zamienili w prawdziwą oazę piękna i wypoczynku.”

Ówcześni działkowcy nie tylko zasłużyli na wyróżnienie wykonując wiele prac społecznych na potrzeby działek pracowniczych ale byli również bardzo aktywni w ochronie przyrody. Na działkach zorganizowano Koło Ochrony Przyrody. Jego członkowie propagowali wśród użytkowników działek potrzebę budowy domków lęgowych dla ptaków, czuwano nad terminami oprysków drzew, by zapobiec zatruwaniu pszczół, z inicjatywy koła LOP rozpoczęto budowę zieleńca przy hydroforni, zasadzono wokół działek drzewka jarzębiny i topoli., zorganizowano wyjazd do ogrodów starszych m.in. do Giżycka, by tam na miejscu obejrzeć ogrody i wymienić doświadczenia z działkowcami innych ogrodów itp. Nasz Ogród gościł też działkowców nie tylko z ogrodów krajowych, ale także z zagranicy. Odwiedzali nasz ogród goście z byłego NRD Czechosłowacji i z Francji.

W 1973 roku przystąpiono do realizacji nowej inwestycji, do budowy „Domu Działkowca”. Po trzech latach wysiłku głównie działkowców 12 czerwca 1976 roku nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Otwarcie Domu Działkowca było wielkim wydarzeniem w naszym mieście. Otwarcia dokonał ówczesny Naczelnik Miasta inż. Antoni Chudy wraz z Przewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych Panem Władysławem Poryckim. Wielu działaczy z tej okazji zostało wyróżnionych odznakami „Zasłużonego Działkowca”. Nowy „Dom Działkowca” otrzymał wówczas spore wsparcie finansowe i materialne. Wojewódzki Zarząd POD w Olsztynie przydzielił Ogrodowi 140 krzeseł, 40 stolików, zestaw huśtawek i dotację pieniężną na łączną wartość 86 tys. złotych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wsparło ogród kwotą 50 tys. złotych, PKS przekazał 15 tys. złotych, Zakłady Sprzętu Mechanicznego przekazały 10 tys. zł, PBRol -7,5 tys., Fermstal – 5 tys i POM 3 tys. złotych. Pieniądze te przeznaczono na wyposażenie i dalszą modernizację ogrodu. Dom Działkowca służył i nadal służy nie tylko działkowcom i ich rodzinom, Tu organizowane są spotkania seniorów, kombatantów, tu organizowane były występy młodzieżowych zespołów muzycznych, zabawy dla dzieci i dorosłych, tu organizowano szkolenia i zebrania działkowców. W następnych latach w Ogrodzie przybywało coraz więcej nowości, Ogród z każdym rokiem piękniał, pojawiały się nowe rozwiązania małej architektury min.: rabaty kwiatowe, baseniki, fontanny, kaskady, budowano altanki, jedna z nich w konkursie na najlepszą altankę na szczeblu krajowym zdobyła II nagrodę. Również w konkursie fotograficznym pn: „ Na działce”, nasi działkowcy byli wyróżniani.

W 1983 roku Ogród uroczyście obchodził 15 – lecie swego istnienia. Podsumowując miniony okres można postawić śmiało tezę, że w stosunkach społecznych w gronie ówczesnych działkowców dominowały: wspólne działanie, ciągła współpraca, chęć współzawodniczenia, dlatego ten okres zaliczyć należy do okresu pełnego sukcesów naszych działkowców, w tym to bowiem czasie wykonano – w większości społecznie – najwięcej prac m. In.: zniwelowano teren, ogrodzono go, postawiono dwie bramy, doprowadzono prąd, wybudowano hydrofornię i rozprowadzono wodę do wszystkich działek, wybudowano Dom Działkowca. W 1974 roku w konkursie wojewódzkim na 83 ogrody nasz ogród zdobył I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie ogólnokrajowym.

Po 1983 roku funkcję Prezesa ogrodu sprawowało kilku działkowców m.in. Stanisław Papiernik 1984 -1986, Tadeusz Malinowski 1986 - 1988 , Zdzisław Koterwa 1988 , Stefan Krysiak 1989 - 1992, Czesław Piaskowski 1992- 1997 i Jan Dzionek – od 1997 roku do 2006 r. Wiesław Rówczyński 2006 – 2008. Od 2008 tę funkcję pełni Mieczysław Bezlapowicz

W dalszych latach na działkach naszego Ogrodu pojawiało się coraz więcej nowych budowli w postaci małych szklarenek, tuneli foliowych, nasadzenia były coraz okazalsze, zaczęły znikać „fermy hodowlane” świń , nutrii, kur itp. Wygląd działek zmieniał się, stawały się one bardziej estetyczne i lepiej zagospodarowane. Rok 1996, to rok w którym nasz Ogród zajął w województwie najwyższą lokatę w konkursie o najlepszy ogród pracowniczy. Puchar przechodni tego konkursu trafił do rąk działkowców naszego Ogrodu. Taka wysoka lokata obligowała ogród do zorganizowania wojewódzkich uroczystości z okazji „Dni działkowca”.

Pod koniec lat 90-tych przystąpiono do elektryfikacji działek. Chętni działkowcy ponosząc koszty zakupu materiałów instalacyjnych i wykonując w czynie społecznym wykopy zelektryfikowali swoje działki. Obecnie jest zelektryfikowanych ponad 170 działek .

W 2008 roku nasz Rodzinny Ogród Działkowy im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie obchodził 40-lecie swego istnienia. Obchody były uroczyste. Kolejne lata poświęcane były na odnowienie i modernizację infrastruktury ogrodowej. Całkowicie zostało wymienione ogrodzenie zewnętrzne, Wymienione zostały dwie bramy wjazdowe , odnowiono wnętrze i na zewnątrz Dom Działkowca, naprawiono dach i wymieniono blacharkę wymieniono wszystkie okna i drzwi Całkowitemu remontowi poddano hydrofornię, odnowiono zbiorniki wodne , wymienione zostały zawory bezpieczeństwa, wymieniono blacharkę oraz odmalowano budynek zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Wymienione zostały wszystkie skrzynki rozdzielcze w sieci energetycznej ogrodu, podliczniki z altanek zostały przeniesione do nowych skrzynek, wyremontowano instalację odgromową na budynku Domu Działkowca oraz zostały zainstalowane punkty oświetlenia zewnętrznego przy dwóch bramach wjazdowych oraz dwóch furtkach wejściowych na teren ogrodu i jeden punkt oświetleniowy przy kontenerach na śmieci, ustawionych obok hydroforni. Rok temu Zainstalowano monitoring na alei głównej. W 2013 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych Ustawa ta umożliwia wyodrębnienie się ogrodów z kurateli Polskiego Związku Działkowego. W naszym ROD takie zebranie secesyjne odbyło się 2 sierpnia 2014 roku, jednak do wyodrębnienia się ze struktur PZD nie doszło Na 152 działkowców obecnych na zebraniu, za wyodrębnieniem naszego ogrodu głosowało 54 działkowców, przeciw wyodrębnieniu głosowało 89 działkowców, a 9 się wstrzymało. Nasz ROD pozostał w strukturach PZD. Rok 2015 kończy przedłużoną kadencję organów PZD wybranych w 2010 roku. 18 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego rodzinnego ogrodu działkowego, które podsumowało miniony rok i minioną przedłużoną kadencję 2010 – 2015., a także wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na Kadencję 2015 -2019. Nowy Zarząd, który funkcjonuje do dzisiaj, ukonstytuował się następująco; Mieczysław Bezlapowicz – prezes Zarządu ROD, Dariusz Papiernik- I-wszy wiceprezes, Kazimierz Ciołek – wiceprezes, Jędrzej Chraplewski – skarbnik ROD, Andrzej Melzacki sekretarz ROD, Jerzy Kania – członek Zarządu ROD, Tadeusz Adamczyk – członek Zarządu ROD i jednocześnie gospodarz ROD. Zadania księgowości w Ogrodzie wykonuje Pani Jadwiga Suchecka, a elektrykiem jest Pan Zbigniew Bałdyga.

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:

 • Tadeusz Malinowski – przewodniczący Komisji,
 • Eugeniusz Kulmaczewski – zastępca przewodniczącego
 • Zdzisław Koterwa – członek Komisji.

Nowy Statut PZD nie przewiduje funkcjonowania komisji rozjemczych, dlatego podziękowano dotychczasowym członkom komisji rozjemczej i nie dokonywano wyboru do tego organu nowych osób.

Za kilka miesięcy kończy się nasza kadencja i trzeba będzie wybrać nowe organy zarządzające ogrodem, które będą jeszcze sprawniej zarządzały i modernizowały nasz Ogród.

Kończąc swoje wystąpienie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy społecznie pracują i pracowali na rzecz Ogrodu i działkowców, dbają o infrastrukturę ogrodu, o porządek i czystość, za bezpieczeństwo na Ogrodzie, dziękuję władzom miasta za przychylność i pomoc ,Powiatowej Komendzie Policji i Straży Miejskiej za to, że czujemy się bezpieczni w naszym Ogrodzie. I z okazji Jubileuszu 50-lecia chciałbym życzyć działkowcom i ich rodzinom zdrowia i wszelkiej pomyślności, dużo radości z faktu uprawiania działki, przebywania na świeżym powietrzu wśród pięknej przyrody, chciałbym życzyć udanych plonów, wyrozumiałych i przyjaznych sąsiadów za miedzą, za siatką. A naszemu ROD życzę by nadal się rozwijał i piękniał.

Pozwolę sobie jeszcze na koniec zacytować fragment listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanego rok temu do polskich działkowców z okazji 120 rocznicy powstania ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

„Trudno nie być pod wrażeniem tego, co stworzył wielopokoleniowy wysiłek działkowców. Pracując nieraz od podstaw, przekształcili Państwo wiele miejsc w Polsce we wspaniałe zielone enklawy. Polskie ogrody działkowe uważane są za jedne z najpiękniejszych w Europie. Przekraczając ich bramy, wchodzi się jakby do innego świata, dającego spokój i wytchnienie. Jestem pełen wielkiego uznania dla efektów Państwa pracy.”

 

 

Patrząc na ten przekaz graficzny- za mną- widzimy, że nasz jubileusz 50-lecia Ogrodu odbywa się w roku 100 –rocznicy odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Po 123 latach naznaczonych ofiarą krwi Polaków przelaną w walce o Niepodległość, czy to :w wojnach napoleońskich, czy też w licznych zrywach niepodległościowych, powstaniu listopadowym i styczniowym, na polach bitewnych I wojny światowej - ziściły się marzenia Polaków o wolności.

Rok 2018 , to także rok 670 – lecia Mrągowa. W 1348 Krzyżacy założyli tu strażnicę zabezpieczająca siedzibę Zakonu Krzyżackiego, wokół której zaczęła tworzyć się osada dająca podwaliny naszego miasta.

I przeoczony na naszej tablicy Jubileusz 200-lecia Powiatu Mrągowskiego. 1 września 1818 roku powołano Powiat Mrągowski. Przypomnę, teren ten był we władaniu Prus.

Dziękuję za uwagę.

Mieczysław Bezlapowicz - Prezes ROD ”500-lecia

Mikołaja Kopernika” w Mrągowie

Mrągowo, dnia 15 września 2018 roku

 

Zapraszamy do obejrzenia albumu fotograficznego ze zdjęciami z Obchodów Jubileuszu 50-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie!

 

 

 

 

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy "500-lecia M. Kopernika"

11-700 Mrągowo

ul. Torowa 8

NIP 742-189-56-53  

REGON 007015915-26191

Rodzinny Ogród Działkowy im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie powstał na nieużytkach w  północno - zachodniej części Miasta na obszarze 12,0462 ha  w 1968 r. W ogrodzie jest 231 zagospodarowanych działek użytkowanych przez mieszkańców Mrągowa, którzy głównie zamieszkują sąsiednie osiedla mieszkaniowe. Ogród posiada własne ujęcie wody, większość działek jest zelektryfikowanych, posiada największy w okręgu Warmińsko – Mazurskim  Dom Działkowca, jest ogrodzony, ma dwie bramy wjazdowe i cztery furtki, posiada oświetlenie zewnętrzne  przy bramach i furtkach oraz  w miejscu gromadzenia odpadów .